มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1.
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ประธานกรรมการ
2.
พล.ท.ไกรวัชร ธีรเนตร รองประธานกรรมการ
3.
พล.ต.อภิชัย ลีละศิริ กรรมการ
4.
พล.ท.สุรเดช จารุจินดา กรรมการ
5.
พล.ต.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ กรรมการ
6.
พล.ต.ธารา พูนประชา กรรมการ
7.
พล.ต.มานะพล เล็กสกุล กรรมการ
8.
พ.อ.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม กรรมการ
9.
พ.อ.วรสิน เกตานนท์ กรรมการ
10.
พ.อ.ชัชชัย เต็มยอด กรรมการ
11.
พ.อ.อารมย์ ขุนภาษี กรรมการ
12.
พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี กรรมการ
13.
พ.อ.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ กรรมการ
14.
พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา กรรมการ
15.
พ.อ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ กรรมการ
16.
พ.อ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง กรรมการ
17.
พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ กรรมการ
18.
พ.อ.วานิช ปิยะนิรันดร์ กรรมการ
19.
พ.อ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ กรรมการ
20.
พ.อ.อรวสี จตุทอง กรรมการ
21.
พ.อ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม กรรมการ
22.
พ.อ.ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร กรรมการ
23.
พ.อ.นพดล ชื่นศิริเกษม กรรมการ
24.
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการ
25.
พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข กรรมการ
26.
พ.อ.หญิง กังสดาล แก้วภักดี กรรมการ
27.
พล.ต.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการและเหรัญญิก
28.
พล.ต.หญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 1
29.
พ.ท.สมยศ แสนสุข กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 2
30.
พล.ต.พีระพล ปกป้อง กรรมการและเลขาธิการ
31.
พ.อ.รชต ลำกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
     
     

 

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Web Design Factory
web-design-factory.net